Air Jordans 1 MID, Air Jordans MID 1 Web Site

Bileier som saksøkte verksted for å ha reparert hans Mercedes for mye og dyrt måtte betale ytterligere (saksomkostninger)

Etter å hørt ulyd i motoren på sin Mercedes Benz E 2012 leverte Oxx Mxxxxx Gxxxxxxxxx bilen til Kirkestuen Bilservice AS for reparasjon den 21. januar 2016. Gxxxxxxxxx hentet bilen 5. februar 2016. Det viste seg da at de samlede reparasjonskostnadene kom på 122 950 kroner, hvorav 64 325 kroner ble avkrevet Gxxxxxxxxx etter at Tryg Forsikring hadde dekket 50% forsikringsandel. Gxxxxxxxxx betalte fakturaen og fikk utlevert bilen.
I etterkant kontaktet Gxxxxxxxxx advokat Øyvind Kasin som skrev brev til Kirkestuen Bilservice AS med krav om tilbakebetaling av deler av beløpet. Dette ble avvist av saksøkte. Advokat Kasin brakte, på vegne av Gxxxxxxxxx, saken inn for Oslo tingrett ved stevning datert 23. juni 2017. Den 16. oktober 2017 avsa Oslo tingrett dom med slik slutning:
1. Kirkestuen Bilservice AS frifinnes.
2. Oxx Mxxxxx Gxxxxxxxxx dømmes til å betale 9 865 - nitusenåttehundreogsekstifem – kroner i sakskostnader til Kirkestuen Bilservice AS innen 2 – to – uker etter forkynnelsens av denne dommen.

Mor fikk foreldreansvar alene, fordi far var i utlandet og uten oppdatert kunnskap om barnet

Saken gjelder foreldreansvaret for DSA, født x.y.2010.

Framstilling av saken

AB, født x.y.1992, og SS, født x.y1990, er foreldre til DSA.

I henhold til AB flyttet hun og SS fra hverandre i y.2010. DSA har i ettertid bodd hos henne. Etter mekling hos familievernet hadde far i en periode samvær med DSA. Samværet opphørte i 2011. Far skal fra tidspunkt ha oppholdt seg i C. Han har C'ske foreldre.

Oppsigelse og etterfølgende avskjed begge kjent ugyldig: Arbeidsgiver dømt til å betale tilsammen kr 521 241

Saken gjelder gyldigheten av oppsigelse og avskjed i arbeidsforhold.

Sakens bakgrunn

Saksøker JDH arbeidet som sveiser i saksøkte ØSM AS fra juli 2013 frem til han ble sagt opp 1. desember 2013. Det fremgår av oppsigelsen at den er avtalt mellom partene per telefon, og skyldes at saksøker ikke har møtt på arbeid. Det er ubestridt at oppsigelsen ikke fyller formkravene i arbeidsmiljøloven § 15-4.

Mor tildømt foreldreansvar alene, med grunnlag i samarbeidsproblemer og fars fravær og utilgjengelighet i lengre perioder

Saken gjelder
Saken gjelder krav om foreldreansvar alene og fastsettelse av samværsrett.

Framstilling av saken
AKA og MDA inngikk ekteskap xx.xx 2008 i U. De ble separert i Norge i 2010 og skilt i 2013.

Partene har ett barn, Y, som saken gjelder og som ble født xx.xx.2009. Han har bodd fast hos sin mor etter at partene ble separert og skilt.

Partene har etter barneloven § 34 annet ledd siste setning felles foreldreansvar for sønnen.

Taxieier vant ikke frem med krav om prisavslag og erstatning etter verkstedsarbeid

Sakens bakgrunn
Saksøker, Tore Lundeby, leverte sin taxi av typen Mercedes Benz 320 ML 2008-modell til verkstedet til saksøkte, Kirkestuen Bilservice AS, for å undersøke og reparere en "raklelyd" i motoren i begynnelsen av juni 2011. Saksøker satte fra seg bilen på verkstedet og saksøkte foretok reparasjon ved å bytte ut registerkjedet. Jobben tok ca. 1 dag og saksøker ble fakturert kr 9535,-, som ble betalt.

Saker om barn mellom foreldre - om bosted, foreldreansvar og samvær

BARNEFORDELING
Barneloven bestemmer at avgjørelser om foreldreansvar, om hvor barnet skal bo fast og om samvær, først og fremst skal rette seg etter det som er best for barnet. Dette utgangspunktet løser i seg selv lite. Typisk er enhver forelder seg selv nærmest, og i realiteten dreier barnefordelingssaker seg mye om selvhevdelse utenfor domstolene og retorikk for domstolene.

Arbeidstaker fikk kr 15 000 i oppreisning for uberettiget avskjed etter egen oppsigelse

Saken gjelder tvist om gyldigheten av en påstått uberettiget avskjed.

1. Fremstilling av saken

Saksøker, RH (heretter H), er født x.X.1986. Han begynte å arbeide hos saksøkte, Kapptec AS (heretter Kapptec), den 4. oktober 2006. I henhold til arbeidsavtalen av 3. november 2006 skulle det vesentlige av arbeidet bestå av betongsaging og kjerneboring.

Arbeidstaker frifunnet for erstatningskrav og tildømt oppreisning med kr 30 000 etter oppsigelse

Saken gjelder spørsmål om det foreligger en gyldig oppsigelse, krav om oppreisningserstatning og motkrav mot arbeidstakeren knyttet til skadeverk.

1 FRAMSTILLING AV SAKEN

Saksøker, NJZ, er 23 år og født og oppvokst på Gaza i Palestina. Z kom til Norge som asylsøker i august 2007. Etter åtte måneder på asylmottak, flyttet han til Lunner kommune i august 2008.

Mor fikk farskap avregistrert og derigjennom søksmål fra far avvist

Ved stevning av 21.8.2008 reiste saksøker, ved advokat Jon-Terje Hagenlund, sak for Oslo tingrett. Saksøker krevde daglig omsorg for AJL. Saksøkte, ved advokat Sven Åge Ribe, ble pålagt å inngi tilsvar senest 9.10.2008, uten at det innkom tilsvar innen nevnte frist. Tilsvar innkom først 15.10.2008 etter telefonhenvendelse fra retten, der det fremkom at advokat Ribe hadde sendt en mail i anledning saken uten at denne var sendt behandlende dommers mailadresse, eller oppfylte tvistelovens krav til prosesskrift.
 

Markedsføring av piratkopierte gitarer stoppet

Saken gjelder et krav om midlertidig forføyning til sikring av immaterielle rettigheter.

På vegne av Lüthman Scandinavia KB (nedenfor Lüthman) begjærte advokat Sven Åge Ribe den 16. mai 2008 midlertidig forføyning overfor Roald Larsen, org.nr. 961 151 503. Begjæringen ble fremmet til Øvre Romerike tingrett idet Roald Larsen ble oppgitt å være bosatt på Kløfta i Ullensaker kommune.

Lüthman er distributør i Skandinavia for gitarer av merket Gibson som produseres av det amerikanske selskapet Gibson Guitar Corp.

Ektefeller frifunnet for regresskrav på kr 2 399 984, etter kjøp av aksjeselskap for kr 1

Saken gjelder krav i forbindelse med overdragelse av aksjeselskap.

Framstilling av saken

Foreningen Regnbuen Kristne Fellesskap (Fellesskapet) er en kristen menighet. Foreningen Regnbuen Bibelskole (Bibelskolen) er en undervisningsinstitusjon. Begge foreningene var deleiere i Verdikanalen AS (Verdikanalen), som er en kristen TV-kanal. TV-selskapet ble opprinnelig stiftet under navnet Familiekanalen i 2002.

Arbeidstaker tildømt kr 75 000 som erstatning for urettmessig oppsigelse i prøvetid

Sakens gjelder oppsigelse av butikksjef i avtalt prøvetid, jf arbeidsmiljøloven § 15-6.
 
I          Sakens bakgrunn
 
Saksøkeren AM ble 01.07.2006 ansatt som butikksjef i MN AS’ filial i SS senteret i Oslo. Hun hadde erfaring blant annet som ”general manager” i BJC fra 1998 til 2004 og som ”store manager” i butikken D i SS senteret fra august 2005 til våren 2006. Det var avtalt seks måneders prøvetid med syv dagers gjensidig oppsigelsesfrist.
 

Fakturadministrator tildømt kr 1 125 000 i erstatning for kreditors terminering av administrasjonavtale

Saken gjelder rettslig etteroppgjør etter førtidig opphør av en 5-årig kontrakt om faktureringstjenester. Hovedsøksmålet gjelder krav om betaling av utestående vederlag og erstatning for den positive kontraktsinteresse som følge av betalingsmislighold og urettmessig heving/avvikling av kontrakten. Motsøksmålet gjelder krav om erstatning for påført tap som følge av kontraktsmislighold og rettstridig utøvelse av tilbakeholdsrett.
 
Sakens bakgrunn

Bedrift frifunnet for krav på kr 11.235.000 etter angivelig garanti

Saka gjeld krav om oppgjer etter garanti.
Ved retildelinga av oppdrettskonsesjonane etter konkursen i Fiskeoppdretternes Salgslag A/L i byrjinga av 1990-talet, vart det nyoppretta selskapet Polarlaks AS tildelt tre konsesjonar for oppdrett av laks og aure 6. juni 2000.
Polarlaks AS var ved etableringa eigd av Polarbase AS, Kvalsundbruket AS, Scanfish AS, Forsølfisk AS og Marinor AS, med 20% av aksjane på kvart selskap.
På dette tidspunktet hadde Forsølfisk AS fire aksjonærar: Scanfish AS (38,6%), Marinor AS (25%), Scanar (19,8%) og Oddvar Svendsen (16,6%).

Boligkjøpere fikk erstatning for delvis opparbeidet areal utenfor tomtegrense

Saken gjelder krav om prisavslag pga mangler ved en overdratt fast eiendom.

Sakens bakgrunn

Tvisten gjelder eiendommen gnr. X bnr. Z i Sør-Odal kommune. Eiendommen ble skilt ut fra hovedbølet gnr. X bnr. Y i 1968. Målebrev foreligger ikke. Eiendommen er en enebolig med omkringliggende tomt. Ved innkjørselen til eiendommen ligger det et bygg som betegnes som en garasje. Eiendommen var saksøktes barndomshjem, og han overtok den i 1991. Ved kjøpekontrakt av 29.02.2000 overdro han eiendommen til saksøkerne. Overtakelse skjedde 5.05.2000 iht avtalen.